Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Atbalsts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 20. marta piketam pie Saei

Būsim vienoti, Latvijas inteliģences spēcīgākā daļa!

Cik ilgi?

Izglītības sistēmā strādāju vairāk kā 40 gadus no tiem 22 gadus par iestādes vadītāju un 17 gadus par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktori.

Tāpēc, atbalstu un aicinu visus pedagogus atbalstīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 20. marta piketu pie Saeimas, kurā pieprasa ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cieņpilnu, konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu paveiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot Latvijas nākamo iedzīvotāju paaudzi.

Kur palika Izglītības un zinātnes ministrijas ietaupītie līdzekļi?

Desmitiem gadus izglītības politikas veidotāji un ierēdņi “kuļ tukšus salmus” par to ka tiek paaugstināta pedagogu algas likme. Virtuozi Izglītības un zinātnes ministrijas “iluzionisti” nemainot summu, bet mainot saskaitāmo kārtību matemātiskās izteiksmēs radīja sabiedrībā iespaidu, ka tiek palielināts pedagogu atalgojums.

Diemžēl patiesā realitātē tiek veiktas manipulācijas algu aprēķinos.

No personīgās pieredzes minēšu tikai dažas: 1) tiek palielināts kontaktstundu skaits, līdz ar to samazinās apmaksa par 1 kontaktstundu. Konkrēti, pašlaik vienai slodzei atbilst 30 darba stundas nedēļā, tik lielas slodzes nav ES valstīs. Vienmēr bija 21 kontaktstunda nedēļā; 2)Pašlaik Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam tiek piešķirts atbilstoši skolēnu skaitam -30 skolēniem klasē un kopā skolā. Ne katrā klasē ir 30 skolēni, tātad atbilstoši rēķināmies ar šo faktu; 3) IZM reformu ietvaros likvidēja 11 internātskolas, šādi ietaupīja 4,8 miljonus gadā, lai paaugstinātu pedagogu atalgojumu.

Retoriski jautājumi:

1)Vai ietaupītie līdzekļi sasniedza mērķi ?

2) Kāds ir rezultatīvais ieguvums no ietaupītajiem līdzekļiem?

Ja vienā svaru kausā liekam naudu - šo Izglītības un zinātnes ministrijas algu aprēķinu un reformu rezultātā ietaupītos līdzekļus un otrā svaru kausā skolēni, viņu vecāki un skolotāji: 1) kādu individuālu atbalstu var saņemt ikkatrs no 30 skolēniem mācību priekšmeta stundas laikā (45 min.) un kā jūtas skolēns klasē, kādu pievienoto vērtību katra mācību stunda var sniegt skolēna attīstībai; 2)cik apmierināti ir vecāki par skolēna izaugsmes sasniegumiem; 3) cik valstiski svarīgs jūtas skolotājs, cik adekvāti tiek novērtēts viņa ikdienas darbs un atbildība.

Likvidētās Mālpils internātpamatskolas direktore Frančeska Ģēvele.

Turpinājumā:

Vai izglītības kvalitātes rādītāji un profesionāla, atbildīga attieksme par skolēnu nākotni izglītības procesā ir noteicošie faktori skolu pastāvēšanai?

Īss ieskats par Mālpils internātskolu. Kuriem bērniem un kādas iespējas skolēniem likvidēja Izglītības un zinātnes ministrija?

Vai tagad nabadzība Latvijā mazinājās? Kur ir šie bērni (daļa uz ielas) un kā viņiem tagad klājas (ko ēd, kādas sekmes skolā, kā jūtas klasē, kur nakšņo, kur nomazgājas)?

Mālpils internātpamatskolā 2016.gadā mācījās 124 skolēni no 18 Pierīgas novadiem. 52% no skolēni bija no daudzbērnu ģimenēm (no tām - 24% piecu un sešu bērnu ģimenes). 47% no skolēniem audzināja viens vecāks vai vecvecāks, 12% no izglītojamajiem bija bāreņi, 85% - no maznodrošinātām ģimenēm. Tie bija bērni, kuri ilgstoši bija atradušies riska zonā un krīzes situācijā, kuriem bija nepieciešami īpaši atbalsta pasākumi.

Izglītības kvalitātes Valsts dienesta eksperti Mālpils internātskolas darbības kvalitāti novērtēja ļoti labi: “No 20 kvalitātes rādītājiem 16 rādītājos bija augstākas vērtējuma līmenis – ļoti labi (4); 4 labi (3)”.

Mālpils internātpamatskola īstenoja šādas izglītības programmas: 1) Pamatizglītības programmu; 2)Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 3) Speciālās pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem; 4) Profesionālās pamatizglītības programmu, pēc 7.klases, kvalifikācija – Pavāra palīgs; 5) Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu; 6) Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem; 7)Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Mālpils internātpamatskola bija viena no simts skolām, kurā pirmajiem uzsākām aktīvu dalību ESF projektos “Kompetenču pieeja mācību saturā” un vieni no pirmajiem iesaistījāmies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kā arī karjeras jomā veicām pētījumus kopā ar Vācijas, Austrijas, Itālijas, Spānijas partneriem. Mālpils internātskola darbojās ārpusskolas aktivitātēs : 1) Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas programmas “Draudzīgā skola” kustībā; 2) Vides fonda vides izglītības starptautiskajā Ekoskolu programmā; 3) Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement” programmā; 4)”Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīklā.

Mēs lepojamies ar mūsu absolventu sasniegumiem, jo neviens nespēs atņemt mūsu skolēniem to ko viņi ir ieguvuši savai labākai dzīvei, savai ģimenei, savai nākotnei.

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon